Ochrona danych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy witryny www.secretclaims.com, której właścicielem i operatorem jest:

Zenyth Ltd

Unit 65968

PO Box 6945

Londyn

W1A 6US.

Inspektor ochrony danych („DPO”) e-mail: support@secretclaims.com

Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności terminy „SC”, „my”, „ my” lub „nasz” odnosi się do całej grupy firm lub każdej z firm, w zależności od przypadku.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia pełną politykę prywatności w Internecie mającą zastosowanie do naszej działalności. Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia rodzaje informacji, które zbieramy, sposób, w jaki wykorzystujemy, udostępniamy i zabezpieczamy podawane przez Ciebie informacje. Opisuje także Twoje wybory dotyczące wykorzystania, dostępu i poprawiania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe w UE Nasza działalność podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), które jest bezpośrednio wiążącym aktem prawnym. RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

SC jest uważany za administratora danych i będzie ustalał cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Definicje

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, o ile nie określono inaczej, poniższe terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach użytkowania.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują wszelkiego rodzaju informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę, takie jak imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy, adresy e-mail, numery telefonów itp.

Zasady

Nasze Polityka prywatności opiera się na następujących zasadach ochrony danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.

Gromadzenie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie może być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Zbieranie danych osobowych powinno być adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celu, w jakim są przetwarzane.

Dane osobowe muszą być dokładne iw razie potrzeby aktualizowane.

Należy podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów, dla których są przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

Dane osobowe powinny być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane.

Wszystkie dane osobowe powinny być traktowane jako poufne i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że ich przekazanie jest niezbędne w celu świadczenia przez SC usług objętych Umową.

Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług i przesłać nam informacje, możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych, abyśmy mogli działać i ulepszać naszą działalność i usługi. Dane osobowe można przekazywać za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej, innych obsługiwanych przez nas rozwiązań elektronicznych lub programowych, poczty lub telefonu. Wszelkie dane osobowe gromadzone są zgodnie z RODO. Dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie w zakresie niezbędnym dla określonego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu lub w celu wymaganym przez przepisy prawa w miejscach, w których działamy.

Gromadzimy przede wszystkim dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy, adresy e-mail, numery telefonów, paszporty/dowody osobiste i krajowe numery identyfikacyjne. Gromadzimy te dane osobowe w celu świadczenia naszej Usługi kwalifikowalności, Usługi informacyjnej i Sprawiedliwości jako usługi zgodnie z Umową. Jest to podstawowa działalność SC jako przedsiębiorstwa.

Ponadto zbieramy dane osobowe do innych celów, takich jak statystyka, administracja i komunikacja, administracja IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo fizyczne, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, współpraca wewnętrznych projektów oraz zespołów i działań organizacyjnych.

Od podmiotów trzecich kupujemy dane dotyczące lotów, np. informacje o opóźnionych lub odwołanych lotach w danym terminie itp. Informacje te nie są danymi osobowymi, które łączymy z danymi osobowymi. Niniejsza Usługa kwalifikowalności służy wyłącznie do informowania o prawdopodobieństwie posiadania kwalifikującego się Roszczenia. Na żądanie zapewniamy naszą usługę „Wymiar sprawiedliwości jako usługa” w przypadku kwalifikujących się roszczeń.

Wykorzystanie danych osobowych

Będziemy wykorzystywać dane osobowe w celu, w jakim zostały zebrane, i będziemy przechowywać je nie dłużej, niż jest to konieczne do tego celu. Możemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne lub jeśli będzie to konieczne do świadczenia usług, wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych lub któregokolwiek z celów wymienionych powyżej. Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do personelu SC oraz jego kontrolowanych spółek zależnych i stowarzyszonych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia na mocy wiążącej umowy korporacyjnej z SC oraz wyraźną potrzebę biznesową danych.

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza witryna internetowa i nasi partnerzy korzystają z plików cookie lub podobnych technologii, aby zapewnić najlepszą obsługę użytkownika oraz analizować trendy, administrować witryną, śledzić ruchy użytkowników w witrynie, oraz do gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu w celu śledzenia wzorców użytkowania i zapisywania preferencji. Nasze pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację osób. Możesz kontrolować wykorzystanie plików cookies na poziomie indywidualnej przeglądarki, jednak jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies, może to ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji w naszej witrynie lub serwisie.

Udostępnianie danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim wyłącznie na warunkach wymienionych poniżej:

jeśli wyraziłeś zgodę.

jeśli ma to na celu bezpośrednio związany z pierwotnym celem, dla którego zebrano dane osobowe.

jeśli jest to niezbędne do przygotowania, negocjacji i wykonania Umowy z Tobą.

jeśli jest to wymagane ze względu na obowiązek prawny, nakaz administracyjny lub sądowy.

jeżeli jest to wymagane w celu ustalenia lub ochrony roszczeń prawnych lub w obronie przed pozwami sądowymi.

jeśli jest to wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa

jeśli służy zapobieganiu nadużyciom lub innym nielegalnym działaniom, takim jak celowe ataki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Czasami podpisujemy umowy z innymi firmami i partnerami biznesowymi, w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim, aby pracować w naszym imieniu, np. z przedstawicielami prawnymi, którzy podejmują działania prawne, lub z firmami technologicznymi w celu przetwarzania i dostarczania systemów i technologii w celu ulepszenia naszych produktów i usług, a w takich przypadkach udostępnimy niezbędne informacje. Zanim udostępnimy dane osobowe, zawieramy z odbiorcami pisemne umowy, które zawierają warunki ochrony danych osobowych.

Dostawcy usług będą mogli uzyskiwać wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług. Nie będziemy ujawniać danych osobowych stronom trzecim w celu umożliwienia im promowania Twoich produktów lub usług. Jeżeli nie chcesz, abyśmy udostępniali dane osobowe tym firmom, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”) drogą e-mailową.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Bezpieczeństwo przetwarzania Twoje dane osobowe są dla nas ważne.Będziemy przetwarzać dane osobowe w sposób bezpieczny, stosujemy i utrzymujemy odpowiednie i powszechnie przyjęte standardy środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem albo przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem danych siecią oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Pytania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych można kierować do IOD drogą elektroniczną.

Ochrona Twoich danych prawa

W każdej chwili masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. na bieżąco aktualizować dane osobowe, zalecamy informowanie nas o wszelkich zmianach lub rozbieżnościach. przeglądania i/lub edycji danych osobowych, otrzymywania informacji o tym, jak długo zamierzamy przechowywać dane osobowe lub innych pytań związanych z dostępem do danych osobowych, a także w przypadku, gdy chcesz zażądać od nas informacji o tym, czy je przechowujemy, lub przetwarzamy w imieniu osoby trzeciej jakiekolwiek Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt mailowy z IOD. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie.

E-maile marketingowe i preferencje reklamowe

Za zgodą możemy wysyłać e-maile marketingowe. Ta szczególna forma zgody musi być dobrowolna, świadoma i jednoznaczna. Wymagania te są spełnione, gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych (aktywnie wyrażona zgoda).

Zawsze będziesz miał prawo wnieść na żądanie i bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby działań marketingu bezpośredniego, bez konieczności podawania konkretnego uzasadnienia. Możesz to zrobić korzystając z linku „Anuluj subskrypcję” znajdującego się w otrzymanych od nas e-mailach lub kontaktując się z nami e-mailem. W przypadku wyrażenia sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Element marketingowy -e-maile zawierają informacje, które naszym zdaniem mogą być interesujące, takie jak najnowsze wiadomości na temat naszych produktów i usług.

Odpowiedzialność

Za Oświadczenie o ochronie prywatności odpowiada nasz zespół prawny, na których spoczywa ogólna odpowiedzialność za zapewnienie zgodności. IOD na co dzień zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności i angażuje się we wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych.

Jesteśmy odpowiedzialni i będziemy w dowolnym momencie być w stanie wykazać zgodność z RODO oraz naszymi zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.Będziemy prowadzić rejestr czynności przetwarzania, za które odpowiadamy, zawierający informacje wymagane przez RODO oraz, w stosownych przypadkach, udostępniać tę rejestrację organom nadzorczym organ na żądanie.

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności można kierować do IOD pocztą elektroniczną.

Skarga

Masz prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Wszelkie zapytania i skargi będą rozpatrywane przez IOD terminowo, zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Reklamacje można składać do IOD drogą elektroniczną.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych, możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane, np. z powodu modyfikacji odpowiednich przepisów lub zmian w naszej strukturze korporacyjnej. Jeżeli zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany, zostaną Państwo o tym powiadomieni e-mailem lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej przed wejściem zmian w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Aktualizacja: 9 lipca 2018 r.