Regulamin

Niniejsze Warunki korzystania stanowią umowę pomiędzy Klientem a SC jako operatorem strony internetowej www.secretclaims.com.

Umowa reguluje warunki, na jakich SC oferuje informacje, oprogramowanie i usługi na swojej stronie internetowej. Usługi SC są oferowane wyłącznie w przypadkach, gdy klient zaakceptował niniejsze Warunki użytkowania i Oświadczenie o ochronie prywatności.

1. Terminologia

1.1. „Umowa”: umowa pomiędzy Klientem a SC, która została zawarta po zaakceptowaniu przez Klienta Warunków użytkowania i Oświadczenia o ochronie prywatności.

1.2. „SC”: Zenyth Ltd Unit 65968, PO Box 6945, Londyn, W1A 6US.

1.3. „Pełnomocnictwo”: dokument, na mocy którego Klient, zgodnie z zawartymi w nim Warunkami korzystania, nieodwołalnie przenosi własność roszczenia na SC i upoważnia jednego z podmiotów stowarzyszonych lub partnerów SC do działania w imieniu Klienta i reprezentowania go.

1.4. „Roszczenie”: każde roszczenie przeciwko linii lotniczej o odszkodowanie pieniężne na podstawie prawa do odszkodowania zgodnie z rozporządzeniem europejskim nr 261/2004.

1.5. „Klient”: osoba fizyczna i/lub grupa osób podróżujących razem reprezentowana przez osobę, która zaakceptowała niniejsze Warunki użytkowania i Oświadczenie o ochronie prywatności.

1.6. „Odszkodowanie”: całkowita kwota pieniędzy do zapłacenia przez linię lotniczą na podstawie nakazu sądowego lub decyzji innego uprawnionego organu lub zaproponowana jako płatność przez linię lotniczą, wynikająca z jakichkolwiek działań podjętych przez SC w związku z roszczeniem. Aby uniknąć wątpliwości, Odszkodowanie za lot nie obejmuje żadnych płatności ani zwrotów honorariów adwokackich, kosztów porad prawnych, opłat sądowych, kosztów windykacji, odsetek itp., które to płatności należą wyłącznie do SC.

1.7. „Rozporządzenie 261/2004”: Rozporządzenie Europejskie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

1.8. „Kalkulator odszkodowań”: strona serwisu www.secretclaims.com, na której każdy Klient może obliczyć prawdopodobieństwo i możliwą wysokość odszkodowania. Wysokość odszkodowania podana na ostatniej stronie formularza nie jest prawnie wiążąca i nie stanowi oferty zawarcia umowy.

1.9. Prowizja SC: prowizja odliczana od kwoty odszkodowania wypłaconego przez linię lotniczą.

2. Umowa

2.1. Klikając pole z Warunkami użytkowania i Oświadczeniem o ochronie prywatności, Klient zgadza się, w pełni akceptuje i zobowiązuje się do działania zgodnie z Warunkami użytkowania i Oświadczeniem o ochronie prywatności.

2.2 Zawierając Umowę z SC, Klient gwarantuje, że posiada upoważnienie i zdolność prawną do zawarcia Umowy we własnym imieniu oraz, w stosownych przypadkach, w imieniu współpasażerów. Podpisując Pełnomocnictwo lub Formularz Cesji, Klient gwarantuje, że posiada upoważnienie i zdolność prawną do podpisywania we własnym imieniu oraz, w stosownych przypadkach, w imieniu nieletnich współpasażerów.

2.3 Jeżeli Klient otrzyma jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub jakiekolwiek inne odszkodowanie od danej linii lotniczej po zawarciu Umowy, Klient będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania SC. Płatności takie będą uznawane za Odszkodowanie za lot i uprawniają SC do jego wynagrodzenia.

2.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązuje węgierskie ustawodawstwo dotyczące PTK.

3. Umowa

3.1. Po wypełnieniu wszystkich pól na stronie „Kalkulator wynagrodzeń”, zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności oraz przesłaniu formularza do naszego systemu Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy ze SC. Umowa zostaje zawarta jedynie wówczas, gdy SC wyrazi zgodę na dochodzenie roszczenia Klienta.

3.2. Klient gwarantuje, że Roszczenie nie zostało scedowane na osobę trzecią i że pomiędzy Klientem a linią lotniczą w tej samej sprawie nie toczy się ani nie oczekuje się żadnego sporu prawnego. Po podpisaniu Pełnomocnictwa Klient zobowiązuje się nie wyznaczać innych stron do dochodzenia Roszczenia, ani nie cedować go na nikogo innego niż SC. Wszelkie istniejące zobowiązania lub zadania, jeśli takie istnieją, muszą zostać anulowane przed podpisaniem pełnomocnictwa.

3.3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:

3.3.1. Odszkodowanie zostało w całości wypłacone SC przez linię lotniczą, a uzgodniona część Odszkodowania została przekazana Klientowi po potrąceniu wszystkich należnych opłat,

3.3.2. Odszkodowanie zostało wypłacone Klientowi przez linię lotniczą w całości, a Klient zapłacił SC Prowizję SC, lub

3.3.3. SC ustalił, że Roszczenie nie powinno być dochodzone po przeprowadzeniu szczegółowego rozpatrzenia sprawy i poinformował Klienta, że Roszczenie takie nie będzie dochodzone.

3.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez Linię lotniczą jest wyłączną decyzją SC.

3.5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych informacji w przypadku roszczeń zgłaszanych w imieniu osoby trzeciej.

3.6. Odpowiedzialność SC jest wyłączona w przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, niedokładnych lub niekompletnych, w szczególności jeżeli informacje osoby trzeciej zostały przekazane bez zgody osoby trzeciej.

3.7. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawidłowych, fałszywych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji.

3.8. SC zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w całości lub w części.

4. Usługi

4.1. SC dba o skuteczną egzekucję odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych na podstawie Rozporządzenia Europejskiego nr 261/2004.

4.2. Aby zabezpieczyć odszkodowanie od linii lotniczej, SC wykorzysta informacje z baz danych lotów i spróbuje dojść do porozumienia z linią lotniczą poza salą sądową. Jeżeli wysiłki SC mające na celu przyznanie Klientowi odszkodowania okażą się nieskuteczne, SC może zalecić Klientowi zatrudnienie prawnika kontraktowego, który mógłby odzyskać odszkodowanie.

4.3. Wysokość odszkodowania obliczona w kalkulatorze internetowym SC nie stanowi prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy. Cena usług SC jest odliczana od kwoty odszkodowania wypłaconego przez linię lotniczą w przypadku skutecznej egzekucji roszczenia.

4.4. Do skutecznego dochodzenia Roszczenia SC potrzebne jest podpisane przez Klienta Pełnomocnictwo będące jednocześnie Cesją wierzytelności, które Klient może przesłać SC za pośrednictwem formularza internetowego.

4.5. W przypadku podania nieprawidłowych informacji i oszukańczego postępowania, np. złożenia nieważnego lub sfałszowanego podpisu, SC zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym paragrafem, Klientowi nie będzie przysługiwało żadne prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Płatność i prowizja

5.1. SC otrzymuje prowizję tylko wtedy, gdy roszczenie zostanie skutecznie wyegzekwowane. W przypadku braku rekompensaty dla Klienta, Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za wysiłki i usługi SC.

5.2. Prowizja SC od sukcesu wynosi 25% (z VAT) i podlega odliczeniu od całkowitej kwoty odszkodowania przyznanego przez linię lotniczą. W przypadku skierowania Klienta do SC przez partnera zewnętrznego, stawka może różnić się od podanej w Regulaminie partnera.

5.3. W przypadku postępowania sądowego, w którym zadecyduje się, że Klientowi należy się jedynie część odszkodowania, SC potrąca swoją prowizję wyłącznie od tej kwoty, a nie od pełnej kwoty, której dochodził przed sądem.

5.4. SC ma obowiązek przekazać Klientowi pozostałą część odszkodowania otrzymanego od Linii lotniczych w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta informacji o rachunku bankowym.

5.5. Klient ma obowiązek udostępnić SC dane bankowe w celu realizacji transakcji. Wszystkie płatności będą wysyłane w EUR lub w walucie, w której SC otrzymał płatność. SC może odliczyć koszty transakcji od otrzymanego wynagrodzenia oprócz prowizji za sukces.

5.6. W przypadku otrzymania przez Klienta Wynagrodzenia w całości, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Prowizji SC. Jeżeli Klient otrzyma po zawarciu Umowy jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub inne odszkodowanie od linii lotniczej, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym SC.

5.7. Jeżeli Klient zgłaszał roszczenia w imieniu osób fizycznych innych niż Klient, wówczas SC zakłada, że Klient posiada nieodwołalną zgodę tych osób na otrzymywanie płatności odszkodowawczych w ich imieniu.

5.8. SC jest uprawniony do zatrzymania pełnej kwoty odszkodowania otrzymanego od linii lotniczej, jeśli Klient jest nieosiągalny za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub jeśli Klient nie odpowie lub jeśli Klient nie poda danych do przelewu. Nieodebrane odszkodowanie staje się własnością SC po upływie 90 dni od daty płatności przez linię lotniczą.

5.9. SC nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane błędnym podaniem przez Klienta rachunku bankowego. SC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wynikające z takich błędów.

5.10. Jeżeli Linia lotnicza zwróci roszczenie wynikające z Umowy z dodatkowymi wydatkami, całkowita kwota dodatkowych wydatków będzie własnością SC.

6. Prawa i obowiązki Klienta

6.1. Klient ma prawo przeglądać strony serwisu SC i składać oferty zawarcia umowy z SC.

6.2. Klient ma prawo uzyskać informację o statusie swojej sprawy poprzez profil użytkownika w Serwisie.

6.3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę swojej nazwy użytkownika i hasła przed osobami trzecimi. Klient ma obowiązek natychmiastowego poinformowania SC w przypadku zauważenia naruszenia prywatności w serwisie, aby SC mógł podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia konta.

6.4. Klient ma obowiązek pomóc w dochodzeniu roszczenia poprzez przekazanie SC informacji o własnych lotach, biletach, rezerwacjach. Klient zobowiązany jest do przekazania wszelkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na jego roszczenia. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować SC, jeśli linia lotnicza podejmie próbę bezpośredniego kontaktu lub wyśle voucher w ramach rekompensaty.

6.5. Po zawarciu umowy z SC Klient zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z usług innych firm lub agentów oferujących te same usługi co SC. Klient zobowiązany jest do unikania dalszych indywidualnych działań przeciwko linii lotniczej. Jeżeli Klient wyraża chęć podjęcia takich działań, może to nastąpić jedynie po konsultacji z SC.

7. Prawa i obowiązki SC

7.1. SC ma prawo odmówić zawarcia umowy z Klientem, który skierował wniosek do SC.

7.2. Warunki użytkowania i Oświadczenie o ochronie prywatności mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez SC. SC ma obowiązek powiadomić o zmianach wszystkich Klientów i użytkowników poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w widocznym miejscu na stronie internetowej i dać Klientom 30 dni na zapoznanie się ze zmianami.

7.3. SC zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu użytkowników do serwisu, a także do modyfikacji lub zakończenia niektórych usług.

7.4. SC zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług Klientowi w przypadku naruszenia przez niego obowiązków określonych w pkt. 6 Regulaminu.

8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zasady anulowania

8.1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę z SC, przysługuje prawo odstąpienia od świadczenia usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa nie została wykonana w całości lub w części. Wycofanie może zostać przesłane do SC w dowolnej formie pisemnej (list, e-mail) i nie musi mieć charakteru formalnego.

8.2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli umowa została wykonana w całości lub w części.

8.3. W przypadku chęci rozwiązania przez Klienta umowy SC po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, zostanie pobrana opłata administracyjna w wysokości 150 EUR/os. (z VAT).

9. Postanowienia końcowe

9.1. Warunki korzystania podlegają prawu węgierskiemu, we wszystkich przypadkach obowiązuje jurysdykcja sądu w Budapeszcie.

9.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków będzie lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień.

9.3. Prawa i obowiązki w całości lub w części związane z jakimkolwiek zgłoszonym Roszczeniem mogą zostać przeniesione przez SC bez ograniczeń na dowolny podmiot i osoby trzecie.

9.4. Wersja angielska niniejszych Warunków ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

9,5. Zasady postępowania z danymi osobowymi określa Polityka prywatności.

Ostatnia zmiana: 01.12.2018