<х1>Услови коришћења <п>Ови Услови коришћења су уговор између Клијента и SC-а као оператера веб-сајта www.secretclaims.com.<п> Уговор регулише услове под којима се примењују услови под којима се налази. SC нуди информације, софтвер и услуге на својој веб страници. Услуге SC-а се нуде само у случајевима када је корисник прихватио ове Услове коришћења и изјаву о приватности. <п>1. Терминологија <п>1.1. „Уговор“: уговор између Клијента и SC, који је закључен након што је Клијент прихватио Услове коришћења и Изјаву о приватности. <п>1.2. „SC“: Zenyth Ltd Унит 65968, ПО Бок 6945, Лондон, В1А 6УС. <п>1.3. „Пуномоћје“: документ којим Клијент, у складу са Условима коришћења у њему, неопозиво уступа власништво над потраживањем SC и овлашћује једну од филијала или партнера SC да делује у име и заступа Клијента. <п>1.4. „Захтев“: било који захтев против авио-компаније за новчану надокнаду у складу са правом на накнаду у складу са Европском Уредбом 261/2004. <п>1.5. „Клијент“: појединац и/или група појединаца који путују заједно, а представља их појединац који је прихватио ове Услове коришћења и изјаву о приватности. <п>1.6. „Компензација“: укупан износ новца који авио-компанија треба да плати у складу са судским налогом или одлуком другог овлашћеног органа или понуди као исплату од стране авио-компаније, а који произилази из било које радње коју је предузела SC у вези са потраживањем. Да не би било сумње, накнада за лет не укључује никаква плаћања или надокнаде трошкова адвоката, трошкова правног савета, судских такси, трошкова наплате, камате или слично, која плаћања припадају искључиво SC. <п>1.7. „Уредба 261/2004“: Европска уредба 261/2004 Европског парламента и Савета од 11. фебруара 2004. којом се успостављају заједничка правила о надокнади штете и помоћи путницима у случају одбијања укрцавања и отказивања или дугог кашњења летова. <п>1.8. „Калкулатор компензације“: страница сајта ввв.сецретцлаимс.цом на којој сваки Клијент може израчунати вероватноћу и могући износ накнаде. Износ накнаде приказан на завршној страни обраSCа није правно обавезујући и не представља понуду за уговор. <п>1.9. SC провизија: провизија која се одбија од износа накнаде коју плаћа авио-компанија. <п>2. Уговор <п>2.1. Кликом на поље са Условима коришћења и Изјавом о приватности Клијент се слаже, у потпуности прихвата и обавезује се да поступа у складу са Условима коришћења и Изјавом о приватности. <п>2.2 Склапањем Уговора са SC-ом, Клијент гарантује да има овлашћење и правну способност да закључи Уговор у своје име и, где је применљиво, у име сапутника. Потписивањем пуномоћја или обраSCа за уступање, Клијент гарантује да има овлашћење и правну способност да потпише у своје име и, где је применљиво, у име малолетних путника. <п>2.3 Уколико Клијент прими било какву директну уплату или било коју другу компензацију од дотичне авио-компаније након склапања Уговора, Клијент је дужан да обавести SC без одлагања. Такве исплате ће се сматрати компензацијом за лет и дају право SC-у на његову накнаду. <п>2.4. У питањима која нису обухваћена овим Условима коришћења, на снази је мађарско законодавство о ПТК-у. <п>3. Уговор <п>3.1. Након попуњавања свих поља на страници „Калкулатор компензације“, прихватања услова коришћења и изјаве о приватности и слања обраSCа у наш систем, Клијент даје правно обавезујућу понуду за уговор са SC. Уговор ће постојати само ако SC прихвати да поднесе захтев Клијента. <п>3.2. Клијент гарантује да Потраживање није уступљено трећој страни и да не постоји нити се очекује правни спор између Клијента и авио-компаније у истој ствари. Након потписивања пуномоћја, Клијент је сагласан да неће именовати друге стране за тражење потраживања, нити га уступити било коме другом осим SC. Сви постојећи ангажмани или задаци, ако их има, морају бити отказани пре потписивања пуномоћја. <п>3.3. Уговор престаје када: <п>3.3.1. Компензација је у потпуности уплаћена SC-у од стране авио-компаније и уговорени део Накнаде је пренет на Клијента након одбитка свих примењивих накнада, <п>3.3.2. компензацију је авио-компанија исплатила Клијенту у целости и Клијент је платио SC провизију SC, или <п>3.3.3. SC је утврдио да тужбени захтев не треба покренути након детаљног прегледа случаја и обавестио је Клијента да такав захтев неће бити покренут. <п>3.4. Клијент потврђује да је једина одлука SC-а да прихвати било коју понуду за поравнање од стране авио-компаније. <п>3.5. Клијент је одговоран за тачност датих информација у случају захтева поднетих у име трећег лица. <п>3.6. Одговорност SC је искључена ако је Клијент дао лажне, нетачне или непотпуне информације, посебно ако су информације трећег лица дате без сагласности трећег лица. <п>3.7. Клијент је одговоран за последице због нетачних, лажних, непотпуних или обмањујућих информација. <п>3.8. SC задржава право да суспендује услугу у целини или делимично. <п>4. Услуге <п>4.1. SC води рачуна о успешном спровођењу накнаде за путнике у ваздушном саобраћају на основу Европске уредбе 261/2004. <п>4.2. Како би обезбедио надокнаду од авио-компаније, SC ће користити информације из базе података летова и покушати да постигне договор са авио-компанијом ван суднице. Уколико напори SC-а да додели компензацију Клијенту остану неуспешни, SC може препоручити Клијенту да ангажује адвоката по уговору који би могао да поврати надокнаду. <п>4.3. Износ накнаде израчунат у онлајн калкулатору на SC није правно обавезујућа понуда за уговор. Цена услуга SC се одбија од износа накнаде коју авио-компанија плаћа у случају успешног извршења потраживања. <п>4.4. Да би успешно наставио са захтевом, SC-у је потребно потписано пуномоћје Клијента које је такође Пренос потраживања, које Клијент може послати SC-у путем веб обраSCа. <п>4.5. У случајевима нетачних информација и лажног понашања, као што је стављање неважећег или фалсификованог потписа, SC задржава право да раскине Уговор који ступа на снагу одмах и без претходног обавештења. Уколико се Уговор раскине у складу са овим ставом, Клијент неће имати право на обештећење било које врсте. <п>5. Плаћање и провизија <п>5.1. SC прима провизију само ако је потраживање успешно извршено. У случају непостојања накнаде за Клијента, Клијент није обавезан да плати напоре и услуге SC. <п>5.2. Провизија заснована на успеху SC износи 25% (са ПДВ-ом) која се одбија од укупног износа надокнаде коју одобрава авио-компанија. У случајевима када клијента на SC упути партнер треће стране, цена може бити другачија како је наведено у Условима коришћења партнера. <п>5.3. У случају судског поступка којим се одлучује да Клијент треба да добије само део накнаде, SC одбија своју провизију само од овог износа, а не од пуног износа који је потраживан пред судом. <п>5.4. SC је у обавези да пренесе преостали део надокнаде примљене од Авио-компаније у року од 14 радних дана Клијенту од дана пријема информација о банковном рачуну од Клијента. <п>5.5. Клијент је дужан да подели банковне податке са SC како би се трансакција могла извршити. Све уплате ће бити послате у еврима или у валути коју је SC примио. SC има право да одбије трошкове трансакције од примљене надокнаде поред провизије засноване на успеху. <п>5.6. Уколико Накнаду у целости прими Клијент, Клијент је дужан да без одлагања пренесе Комисију SC. Уколико Клијент прими било какву директну уплату или било коју другу компензацију од авио-компаније након склапања Уговора, Клијент је дужан да обавести SC без одлагања. <п>5.7. Ако је Клијент поднео захтеве у име појединаца који нису Клијенти, SC ће претпоставити да Клијент има неопозиву дозволу од појединаца да прима исплате компензације у њихово име. <п>5.8. SC има право да задржи пун износ надокнаде примљен од авио-компаније ако Клијент није доступан путем достављене е-поште или ако Клијент не одговори или ако Клијент не пружи детаље за трансфер. Незатражена накнада постаје власништво SC након 90 дана од дана исплате од стране авио-компаније. <п>5.9. SC не сноси одговорност за грешке због погрешног банковног рачуна датог од стране Клијента. SC неће бити одговоран за било какве радње због таквих грешака. <п>5.10. Уколико Авио-компанија надокнади потраживање по Уговору са додатним трошковима, укупан износ додатних трошкова је власништво SC. <п>6. Права и обавезе Клијента <п>6.1. Клијент има право да посећује странице на сајту SC и даје понуде за склапање уговора са SC. <п>6.2. Клијент има право да добије информације о статусу сопственог предмета путем корисничког профила на сајту. <п>6.3. Клијент сноси пуну одговорност за заштиту сопственог корисничког имена и лозинке од трећих лица. Клијент има одговорност да одмах обавести SC ако примети повреду приватности на веб страници како би SC могао да предузме све неопходне мере да обезбеди налог. <п>6.4. Клијент је дужан да помогне извршење потраживања радњама као што су пружање сопствених информација о лету, карата, информација о резервацији SC-у. Клијент је дужан да проследи сваку релевантну информацију која може утицати на сопствени захтев. Клијент је дужан да одмах обавести SC ако авио-компанија покуша да ступи у контакт директно или пошаље ваучер као облик компензације. <п>6.5. Након склапања уговора са SC, Клијент је дужан да се уздржи од коришћења било којих других компанија или агената који нуде исте услуге као SC. Клијент је у обавези да избегава било какве даље појединачне радње против авио-компаније. Уколико Клијент жели да предузме такву радњу, то се може обавити само након консултације са SC. <п>7. Права и обавезе SC <п>7.1. SC има право да одбије склапање уговора са Клијентом који је упутио апликацију SC. <п>7.2. SC може у било ком тренутку променити Услове коришћења и изјаву о приватности. SC има обавезу да обавести све Клијенте и кориснике о променама тако што ће објавити информацију о промени на видљивом месту на веб страници и дати Клијентима рок од 30 дана да приме промене. <п>7.3. SC задржава право да ограничи приступ веб страници за кориснике, као и да измени или укине неке од својих услуга. <п>7.4. SC задржава право да прекине своје услуге Клијенту ако Клијент прекрши своје обавезе прописане у одељку 6. Услова коришћења. <п>8. Политика права потрошача на опозив и отказивање <п>8.1. Сваки Клијент који је склопио уговор са SC има право да раскине услуге без потребе за навођењем разлога у року од 14 дана од дана закључења уговора, под условом да уговор није у потпуности или делимично извршен. Повлачење се може послати SC-у у било ком писаном облику (писмо, е-маил) и не мора бити формално. <п>8.2. Клијент нема право да раскине уговор ако је уговор у потпуности или делимично испуњен. <п>8.3. У случају да Клијент жели да раскине SC уговор након периода за отказивање од 14 дана, биће наплаћена административна такса од 150 ЕУР по особи (са ПДВ-ом). <п>9. Завршне одредбе <п>9.1. Услови коришћења су регулисани законом Мађарске, у свим случајевима се примењује надлежност суда у Будимпешти. <п>9.2. Уколико било која одредба ових Услова буде или постане неважећа, незаконита или непроменљива, то ни на који начин неће утицати на ваљаност преосталих одредби. <п>9.3. Права и обавезе у потпуности или делимично у вези са било којим поднетим Захтевом могу се без ограничења пренети од стране SC на било који ентитет и на трећа лица. <п>9.4. Енглеска верзија ових Услова има предност у случају недоследности са верзијом на било ком другом језику. <п>9.5. Правила за руковање личним подацима дефинисана су у Изјави о приватности. <п> <п>Последња промена: 01.12.2018.