TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Cu excepția cazului în care contextul Termenilor și Condițiilor Generale impune altfel, termenii cu majuscule folosiți în acești termeni și condiții (“T&C”), vor avea înțelesul indicat mai jos:

“Acord” se referă la acordul dintre Client și SC care este încheiat după ce Clientul a luat la cunoștință și a acceptat T&C și care este semnat electronic sau în scris. În temeiul Acordului, Clientul îi atribuie lui SC proprietatea deplină și dreptul legal asupra creanței pecuniare a lui/ei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 (în care se stabilește norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de înlocuire a Regulamentului (CEE) nr. 295/91) sau în temeiul oricărui alt regulament internațional sau național orice alt regulament național analog sau similar aplicabil Clientului într-o altă țară care stabilește reguli comune cu privire la compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor, inclusiv toate sumele aferente acestei cesiuni, precum taxe și alte sume, atunci când pasagerii nu pot zbura sau zborul lor a fost perturbat, și orice altă compensație bănească pentru bagajele pierdute sau deteriorate (Cesiune).

Doar când Contractul de cesiune (formularul) nu poate fi considerat valabil în jurisdicția respectivă (țară), Acordul încheiat între Client și SC va fi considerat un contract de servicii conform căruia SC administrează Cesiunea Clientului și se angajează să organizeze și să finanțeze colectarea Cesiunii și să execute toate celelalte acțiuni care au legătură cu Acordul.

Pentru a ușura aplicarea și interpretarea Termenilor și Condițiilor, definiția Acordului combină contractul de cesiune și contractul de prestări servicii, iar raportul juridic al cesiunii și al prestării de servicii sunt denumite servicii, cu excepția cazului în care se specifică în mod clar altfel.

“Solicitare” se referă la orice solicitare intentată împotriva unui operator de transport (companie aeriană), pentru a obține despăgubiri bănești în conformitate cu Regulamentul de Despăgubire a Zborurilor.

“Client” se referă la o persoană care a semnat Acordul, a acceptat T&C și dorește să obțină o Compensație pentru Zbor.

“Regulament de Identificare Electronică” se referă la Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

“Regulament de Despăgubire a Zborurilor” se referă la Regulamentul (CE) Nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 în care se stabilește norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) Nr. 295/91 precum și orice alt regulament internațional sau național aplicabil Clientului într-o altă țară care stabilește reguli comune cu privire la compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor, inclusiv toate sumele aferente acestei cesiuni, precum taxe și alte sume, atunci când pasagerii nu pot zbura sau zborul lor a fost perturbat, și orice altă compensație bănească pentru bagajele pierdute sau deteriorate.

“Compensație pentru Zbor” se referă la suma totală de bani plătită de o companie aeriană în legătură cu o Solicitare de compensație, decontare sau gest de bună-credință, inclusiv toate cheltuielile suplimentare rambursate Clientului sau lui SC de bunăvoie și prin decizia companiei aeriene după ce Clientul a semnat Acordul și a acceptat T&C. Pentru a evita orice dubii, specificăm faptul că Compensația pentru Zbor nu include taxele judiciare, cheltuielile de judecată, costurile de colectare, dobânzile, penalitățile sau alte cheltuieli similare suportate, care sunt plătite de SC pe parcursul întregului proces de colectare. Drept urmare, toate sumele plătite de SC în timpul procesului de colectare, trebuie să fie rambursate și plătite exclusiv în beneficiul SC.

“Lista de Prețuri” se referă la Anexa Nr. 1 de la T&C în care se specifică sumele remunerației SC. Remunerație se referă la suma pe care SC o primește în temeiul Acordului.

“Cerințe de Confidențialitate și de Protecție a Datelor” se referă la toate legile și reglementările aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitate, inclusiv, acolo unde este cazul, îndrumarea și codul de bune practici (dacă există) emise de către autoritățile relevante de supraveghere, precum și echivalentul oricăreia dintre cele de mai sus în orice jurisdicție relevantă (indiferent dacă e obligatoriu sau nu).

“Demersuri Legale” se referă la procesul în care SC depune Solicitarea în instanță, la instituțiile alternative de soluționare a litigiilor, agenții de reglementare a aviației, agenții de protecție a consumatorilor și/sau organisme guvernamentale sau predă Solicitarea unui reprezentant legal contractat, precum un avocat sau firmă de avocatură.

“SC” înseamnă o entitate juridică (secretclaims.com/ro/imprint).

Definițiile de mai sus vor fi folosite la încheierea și întocmirea oricărui document sau tranzacție care are legătură cu T&C.

1. ACORD

1. Clientul acceptă T&C (Acordul) care sunt considerate drept baza oricăror alte documente care urmează să fie încheiate de bunăvoie între Client și SC.

2. SC folosește un serviciu online de autentificare pentru semnăturile electronice avansate care respectă cerințele prevăzute în Articolul 26 al Regulamentului de Identificare Electronică care este recunoscut la nivel internațional și acceptat chiar și în instanță, așadar Clientul nu trebuie să tipărească, să semneze și să returneze Acordul prin scrisoare recomandată.

3. Prin încheierea unui Acord, Clientul confirmă că el (ea) este autorizat/ă și are abilitatea legală de a semna documente care responsabilizează atât pe SC, cât și Clientul sau, dacă este cazul, are dreptul să semneze în numele unei alte persoane (de exemplu un copil).

4. Clientul confirmă că Cesiunea Compensației pentru Zbor nu a fost atribuită unor terțe părți, că nu a fost încheiat niciun alt acord în legătură cu compensația și că nu există nicio dispută legală în curs și nici care să fie așteptată între Client și compania aeriană cu privire la aceeași clauză. Clientul înțelege că, prin încheierea Cesiunii, el/ea e posibil să nu poată încheia același și/sau orice acord similar, inclusiv companiile aflate în directă concurență cu SC, să întreprindă acțiuni legale în legătură cu colectarea Compensației pentru Zbor.

5. Clientul se obligă să-i furnizeze lui SC toate datele și/sau informațiile necesare pentru colectarea Compensației pentru Zbor de la compania aeriană.

6. SC va avea dreptul să accepte doar Compensații pentru Zbor și nu vouchere de călătorie și/sau alte servicii care pot fi oferite de către compania aeriană.

7. Prin semnarea Acordului și acceptarea T&C, Clientul confirmă că el (ea) nu va avea niciun contact direct și nu va accepta niciun fel de plată din partea unei companii aeriene.

8. Clientul confirmă și declară că T&C sunt o dovadă și o expresie directă a propriei voințe și trebuie respectate de companiile aeriene. Clientul este de acord cu SC că toate plățile pentru Compensațiile pentru Zbor făcute de către compania aeriană în baza Solicitărilor SC, ar trebui să fie transferate direct în conturile bancare deținute de SC sau în alte conturi bancare, după cum au convenit SC și Clientul.

9. Clientul mai este de acord și ca SC să îl/o asiste în exercitarea dreptului lui (ei) de a încasa Compensația pentru Zbor.

2. URMĂRIREA SOLICITĂRII

1. Datele de zbor referitoare la Solicitare pot fi trimise către SC de preferat prin intermediul site-ului SC, a aplicației mobile, prin e-mail și/sau orice altă soluție electronică sau software acceptat de SC. După ce aceste date au fost primite, SC va analiza detaliile zborului și dacă Solicitarea înregistrată cu acele dovezi se poate soluționa cu succes. În cazul în care SC estimează că datele de zbor furnizate de Client sunt suficiente și Solicitarea se poate soluționa cu succes, SC va executa toți pașii necesari cu privire la obținerea Compensației pentru Zbor, conform documentelor semnate și aprobate de Client.

2. Vă rugăm să țineți cont că rezultatul acestei evaluări, după cum este prevăzut în Secțiunea 2.1 de mai sus, nu include nicio declarație cu caracter obligatoriu și nu garantează soluționarea cu succes a Solicitării.

3. După încheierea Acordului, SC va înmâna Solicitarea companiei aeriene pentru a ajunge la o înțelegere și a evita Demersurile Legale.

4. În cazul în care compania aeriană refuză să soluționeze Solicitarea după ce SC a discutat cu aceasta, SC, la propria sa discreție, este îndreptățit să inițieze Demersurile Legale pentru a urmări Solicitarea. SC, la propria sa discreție, poate iniția Demersurile Legale și în alte cazuri dacă procesul de recuperare a Compensației pentru Zbor ar fi mai eficient și (sau) mai rapid în acest mod.

5. În timpul Demersurilor Legale, reprezentantul legal al lui SC va avea acces la toate datele furnizate de Client către SC pentru a încerca să înainteze Solicitarea. În cazul în care terțe părți au nevoie de alte documente suplimentare din care să reiasă atribuțiile reprezentantului legal, Clientul, cu îndrumarea lui SC, va furniza imediat avocatului orice astfel de documente. Dacă, pentru obținerea cu succes a Compensației pentru Zbor, este necesar ca Solicitarea să fie depusă de către reprezentantul legal (de exemplu un avocat) în numele Clientului, Clientul va semna un acord cu reprezentantul legal și creanța pecuniară a Clientului va fi rambursată Clientului din momentul încheierii respectivului acord cu reprezentantul legal. În astfel de cazuri, Clientul și SC vor ajunge la o înțelegere conform termenilor și condițiilor specificați în acești T&C și (sau) alt acord încheiat de și între Client și SC.

6. Dacă, după evaluarea Solicitării, reprezentantul legal consideră că urmărirea Solicitării în timpul Demersurilor Legale nu are șanse mari de izbândă, Clientul va fi informat și SC nu va mai înainta Solicitarea. O astfel de notificare a Clientului înseamnă că încasarea Compensației pentru Zbor s-a încheiat și că proprietatea deplină și titlul legal al Cesiunii sunt returnate automat Clientului fără a trebui să se încheie niciun acord suplimentar.

7. Dacă se încep Demersurile Legale pentru urmărirea Solicitării, Clientul va fi scutit de orice costuri suportate în cazul în care Solicitarea nu are câștig de cauză. În cazul în care se finalizează cu succes sau se ajunge la o mediere în timpul Demersurilor Legale, SC va acoperi orice costuri suportate care nu sunt acoperite de respectiva companie aeriană. Dacă Solicitarea se încheie cu succes și Clientul primește Compensația pentru Zbor, Clientul este de acord ca toate costurile suportate de SC și solicitate de la compania aeriană să fie plătite către SC.

8. Clientul și SC confirmă faptul că SC are dreptul să accepte și/sau să respingă orice ofertă de mediere în conformitate cu experiența avută cu respectiva companie aeriană. Acordul este considerat ca fiind un temei legal suficient pentru ca această alegere să fie eficientă.

9. Clientul confirmă că administrarea Solicitării poate dura ceva timp și că SC nu poate influența cât de repede e procesată Solicitarea.

3. TERMENI ȘI CONDIȚII FINANCIARE

1. Decontarea în conformitate cu procedura prevăzută în acești T&C în cadrul Acordului este legată de condiția esențială ca Compensația pentru Zbor să fie primită, adică plătită în contul bancar a lui SC sau al Clientului. După plata Compensației pentru Zbor de către compania aeriană, SC și Clientul vor împărți profitul în conformitate cu procedura prevăzută în T&C.

2. SC urmărește Solicitarea în mod gratuit. Dacă Solicitarea are câștig de cauză și se obține o Compensație pentru Zbor, cotă parte din aceasta va fi plătită Clientului în conformitate cu termenii și condițiile specificate în Lista de Prețuri. SC și Clientul pot cădea de acord separat asupra unei alte sume de remunerație și termeni și condiții de plată.

3. Dacă nu se ajunge la un acord cu compania aeriană referitor la Solicitare sau în alte cazuri, când, în opinia SC, procesul de recuperare a Compensației pentru Zbor ar fi mai eficient și (sau) mai rapid, SC poate începe Demersurile Legale, care va rezulta în majorarea cotei părți din Compensația pentru Zbor care aparține lui SC, după cum este specificat în Lista de Prețuri.

4. Clientul confirmă faptul că părțile din Acord își pot compensa cererile reconvenționale.

5. În cazul în care Clientul furnizează date incorecte sau incomplete în mod fraudulos și SC suportă costuri suplimentare din această cauză, Clientul va rambursa aceste costuri către SC.

7. În cazul în care Clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente care sunt necesare pentru plata Compensației pentru Zbor și fondurile sunt returnate la SC, SC are dreptul să își deducă toate costurile suplimentare suferite de SC. Dacă Clientul a furnizat informații insuficiente sau greșite care sunt necesare pentru plata Compensației pentru Zbor și (sau) fondurile sunt returnate la SC, iar Clientul, după mai multe notificări și eforturi rezonabile din partea SC de a contacta Clientul prin metodele furnizate de Client către SC, nu modifică sau oferă informațiile necesare pentru plata cotei părți din Compensația pentru Zbor, SC are dreptul să păstreze partea din Compensația pentru Zbor care altfel ar fi trebuit plătită Clientului.

8. Pentru toate conturile din Spațiul Unic de Plăți în Euro (SEPA), toate plățile vor fi trimise în cont prin transfer bancar. La efectuarea unui transfer internațional către Client, toate comisioanele bancare sunt deduse din partea Clientului din Compensația pentru Zbor.

9. Pentru a economisi din costurile bancare, în cazul în care rezervarea a fost făcută pe mai multe persoane sau în alte cazuri (de exemplu părinții au plătit pentru copii), SC va transfera toți banii într-un singur cont dacă Clientul permite ca SC să facă acest lucru sau dacă s-a specificat un cont anume în timpul trimiterii datelor către SC. Persoana care a primit banii și pentru celelalte persoane este obligată să deconteze cu aceștia, iar în acest caz, SC nu își asumă niciun risc dacă plățile nu au fost făcute.

10. SC nu va fi răspunzător pentru cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte mijloace similare care sunt pierdute de Client, precum și pentru orice efect rezultat din faptul că Clientul a furnizat date bancare incorecte.

11. Atunci când este obligatoriu, SC va furniza o factură în format electronic sau un alt document prin e-mail.

12. SC nu va fi răspunzător pentru neplata convenită a Compensației pentru Zbor din cauza unor circumstanțe care se află în afara controlului său, inclusiv dar fără a se limita la grevă, pandemie, conflicte la locul de muncă, situații excepționale, război, revoltă, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, regulă, regulament, etc.

13. Compensația pentru Zbor și orice alte plăți vor fi efectuate de SC doar beneficiarilor finali cu dreptul de a solicita Compensația pentru Zbor. SC nu va plăti Compensația pentru Zbor și (sau) orice alte plăți intermediarilor, agențiilor, reprezentanților și (sau) altor terțe părți care, împreună cu cererea de plată a Compensației pentru Zbor nu oferă nicio dovadă în scris care să confirme clar și fără dubii autoritatea lor de a accepta plăți în numele beneficiarului final. În cazul în care există orice fel de îndoieli referitor la dreptul de a primi plăți, SC are dreptul de a solicita dovezi suplimentare care să confirme dreptul de a accepta plăți în numele beneficiarilor finali și (sau) să refuze plata Compensației pentru Zbor către o astfel de persoană.

14. În cazul în care clientul primește compensația direct de la compania aeriană, clientul transferă imediat comisionul SC în contul bancar al SC. Orice plăți directe sau alte compensații primite de la compania aeriană trebuie raportate imediat la SC.

15. SC își păstrează dreptul la întreaga sumă de compensație în cazul în care Clientul nu răspunde sau nu reușește să furnizeze detalii IBAN valide. Compensația nerevendicată devine proprietatea SC după 90 de zile de la data plății companiei aeriene.

4. COOPERARE DIN PARTEA CLIENTULUI

1.  Clientul garantează că datele și informațiile furnizate de Client către SC cu privire la Solicitare sunt corecte, complete, adevărate și nu induc în eroare. Clientul îl va despăgubi pe SC în cazul oricăror pretenții care pot apărea din cauza informațiilor incorecte furnizate de către Client și/sau a lipsei de cooperare sau a cooperării necorespunzătoare din partea Clientului.

2. Înainte de a folosi serviciile SC, Clientul nu a înstrăinat Cesiunea în niciun fel și nici nu a apelat la terțe părți să pună în aplicare Solicitarea.

3. Clientul îi va furniza lui SC, cu sau fără o cerere specifică, toate datele și documentele necesare pentru procesarea Solicitării, de exemplu: copii după actele de identitate, cartea de îmbarcare, notificarea de întârziere, precum și orice corespondență cu compania aeriană.

4. Dacă Clientul primește orice plată sau orice fel de Compensație pentru Zbor, de exemplu un voucher de zbor, din partea companiei aeriene după ce acesta a apelat la serviciile SC, Clientul este obligat să informeze SC imediat despre acest lucru. În astfel de cazuri, Clientul va fi obligat să îi plătească lui SC remunerația indicată în Secțiunea 3.2 sau 3.3, în 10 (zece) zile de la data primirii Compensației pentru Zbor din partea companiei aeriene, în contul bancar oferit în secțiunea de contact de pe site-ul SC sau în orice alt cont bancar furnizat de SC în scris.

5. În cazul în care Clientul furnizează date incorecte sau incomplete sau dacă Clientul a ascuns față de SC faptul că acesta a primit deja Compensația pentru Zbor de la compania aeriană pentru Solicitarea respectivă și SC nu a putut obține Compensația pentru Zbor sau a suferit pierderi din cauza Demersurilor Legale, SC își rezervă dreptul de a face o reclamație împotriva Clientului pentru prejudiciul cauzat.

5. REZILIERE ȘI RETRAGERE

1. Relația contractuală dintre părți se încheie în momentul în care Acordul este pe deplin executat, adică plata în temeiul Acordului este efectuată integral.

2. Acordul se reziliază imediat:

– atunci când SC consideră că Solicitarea e posibil să nu se finalizeze cu succes după analizarea aprofundată a Solicitării și Clientul este informat cu privire la această decizie; sau

– în cazul în care datele/informațiile sunt incorecte și Clientul are un comportament fraudulos la decizia SC; sau

– dacă în termen de 14 (paisprezece) zile de la încheierea Acordului, Clientul, care este un consumator, trimite o notificare de retragere prin e-mail. Dreptul de retragere din contract pe această bază expiră înainte de termen în cazul în care executarea contractului a început sau contractul a fost parțial sau integral executat până la expirarea termenului limită menționat mai sus.

3. În orice caz, în cazul rezilierii Acordului de către Client, fără ca SC să aibă vreo vină, după ce anumite lucrări au fost deja efectuate sau după ce SC și/sau reprezentanții legali au început deja Demersurile Legale, SC are dreptul să ceară Clientului costurile de administrare, precum și alte costuri suportate, cheltuielile de judecată, costurile pentru servicii, costurile legate de serviciile executorului judecătoresc, costurile extra judiciare, comisioanele reprezentantului autorizat, comisioanele suplimentare și orice alte costuri suportate. Clientul va plăti sumele indicate în această Secțiune în 10 (zece) zile de la primirea facturii de la SC.

6. DISPOZIȚII FINALE

1. SC este autorizat să modifice T&C precum și să stabilească noi condiții în orice moment și fără notificarea în prealabil, cu toate acestea va face toate eforturile să țină Clientul informat cu privire la orice modificări. Dacă aceste modificări au un impact negativ din perspectiva Clientului, Clientul va trebui să aprobe aceste modificări pentru a putea fi anexate la T&C și să fie aplicate Clientului respectiv.

2. Legile din țara în care se află adresa de afaceri a SC se aplică pentru T&C, Acordului și/sau oricărui alt document încheiat în legătură cu T&C și Acordul, cu excepția cazului în care se stabilește altfel în documentul respectiv. Clientul (Consumatorul) mai are dreptul să solicite protecție în temeiul dispozițiilor obligatorii prevăzute de legislația țării de reședință a Clientului (consumatorului).

3. SC va folosi datele personale ale Clientului și, dacă este cazul, a angajaților săi exclusiv pentru executarea Solicitării. Oricare și toate informațiile referitoare la amploarea și forma colectării, stocării și utilizării datelor cu caracter personal pot fi găsite în politica de confidențialitate SC.

4. În cazul în care Clientul este persoană juridică, acesta garantează și declară că:

– datele cu caracter personal furnizate de acesta către SC au fost colectate și vor fi oferite către SC în orice moment, în conformitate cu Cerințele de Confidențialitate și de Protecție a Datelor;

– pentru scopurile acestui Acord, SC va acționa ca un procesator de date și nu ca un operator de date (după cum se stipulează în Cerințele de Confidențialitate și de Protecție a Datelor), în toate aceste activități de prelucrare a datelor pe care SC le poate face în temeiul acestui Acord.

5. Nerespectarea, rezilierea sau valabilitatea oricărui litigiu, controversă sau solicitare, care decurge din sau se referă la T&C, va fi soluționată în instanța de judecată din țara în care se află sediul SC, sub rezerva normelor de jurisdicție, cu excepția faptului când dispozițiile obligatorii ale legii prevăd altfel.

6. Dacă orice prevedere a acestor T&C este considerată ca fiind ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către o instanță sau un tribunal arbitral, restul prevederilor din T&C vor rămâne în vigoare. Orice prevedere a acestor T&C care este considerată ca fiind ilegală, invalidă sau inaplicabilă doar parțial sau într-o oarecare măsură, va rămâne în vigoare având efect deplin în măsura în care nu este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă. SC va modifica T&C înlocuind aceste prevederi ilegale, invalide sau inaplicabile cu prevederi legale, valide și aplicabile, care să aibă un rezultat cât mai apropiat posibil de intențiile SC și ale Clientului. SC va face toate eforturile pentru a asigura implementarea tuturor prevederilor incluse aici.

7. În cazul în care există discrepanțe între versiunea în limba engleză a T&C și orice altă limbă, va prevala textul în limba engleză.

Anexa Nr. 1 – Lista de Prețuri

1. Lista de Prețuri este publicată la secretclaims.com/ro/pricing

Data ultimei actualizări – 2018-07-09

Folosim cookie-uri și tehnologii de urmărire. Site-ul nostru permite scriptul (de exemplu, cookie-urile) care poate citi, stoca și scrie informații în browserul și dispozitivul dvs. Informațiile procesate de acest script includ date care vă privesc și pot include identificatori personali (de exemplu, adresa IP și detalii despre sesiune) și activitatea de navigare. Utilizăm aceste informații în diverse scopuri - de exemplu, pentru a furniza conținut, a menține securitatea, a permite utilizatorilor să facă alegeri, a îmbunătăți site-urile noastre și în scopuri de marketing. Puteți respinge toate prelucrările închizând acest site. Pentru a afla mai multe, faceți clic aici Notificare cookie-uri .