Termeni de utilizare

Prezenții Termeni de utilizare reprezintă un acord între Client și SC în calitate de operator al site-ului web www.secretclaims.com.

Acordul reglementează condițiile în care SC oferă informațiile, software-ul și serviciile pe site-ul său. Serviciile SC sunt oferite numai în cazurile în care clientul a acceptat prezentele Condiții de utilizare și Declarație de confidențialitate.

1. Terminologie

1.1. „Acord”: acord între Client și SC, care a fost încheiat după ce Clientul a acceptat Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate.

1.2. „SC”: Zenyth Ltd Unit 65968, PO Box 6945, Londra, W1A 6US.

1.3. „Procura”: documentul prin care Clientul, sub rezerva Termenilor de utilizare din acestea, atribuie irevocabil dreptul de proprietate asupra creanței către SC și autorizează unul dintre afiliații sau partenerii SC să acționeze în numele și să reprezinte Clientul.

1.4. „Revendicare”: orice pretenție împotriva unei companii aeriene pentru despăgubiri bănești în temeiul dreptului de despăgubire conform Regulamentului European 261/2004.

1.5. „Client”: o persoană și/sau un grup de persoane care călătoresc împreună, reprezentate de persoana care a acceptat acești Termeni de utilizare și Declarație de confidențialitate.

1.6. „Despăgubire”: suma totală de bani care urmează să fie plătită de o companie aeriană în conformitate cu o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități împuternicite sau oferită ca plată de către o companie aeriană, care rezultă din orice acțiuni întreprinse de SC în legătură cu o reclamație. Pentru a evita orice dubiu, Compensarea zborului nu include nicio plată sau rambursare a onorariilor de avocați, costuri de consiliere juridică, taxe judiciare, costuri de colectare, dobânzi sau similare, plăți care vor aparține exclusiv SC.

1.7. „Regulamentul 261/2004”: Regulamentul European 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a normelor comune privind compensarea și asistența pasagerilor în caz de refuz la îmbarcare și de anulare sau întârziere mare a zborurilor.

1.8. „Calculator de compensare”: pagina site-ului www.secretclaims.com unde fiecare Client poate calcula probabilitatea și valoarea posibilă a despăgubirii. Valoarea compensației afișată pe pagina de sfârșit a formularului nu este obligatorie din punct de vedere juridic și nu reprezintă o ofertă pentru un contract.

1.9. Comision SC: un comision dedus din valoarea compensației plătite de compania aeriană.

2. Acord

2.1. Făcând clic pe caseta cu Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate, Clientul este de acord cu, acceptă pe deplin și se obligă să acționeze în conformitate cu Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate.

2.2 Prin încheierea unui Acord cu SC, Clientul garantează că are autorizația și capacitatea juridică de a încheia Acordul în nume propriu și, după caz, în numele colegilor de pasageri. Prin semnarea Procurii sau a unui Formular de Cesiune, Clientul garantează că are autorizație și capacitate juridică de a semna în nume propriu și, după caz, în numele colegilor minori.

2.3 Dacă Clientul primește plăți directe sau orice altă compensație de la compania aeriană în cauză după încheierea Contractului, Clientul va fi obligat să informeze SC fără întârziere. Astfel de plăți vor fi considerate compensații de zbor și îi dau dreptul SC la remunerația sa.

2.4. În aspectele care nu sunt acoperite de acești Termeni de utilizare, legislația maghiară privind PTK este în vigoare.

3. Acord

3.1. După ce a completat toate câmpurile din pagina „Calcul de compensare”, a fost de acord cu Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate și a trimis formularul către sistemul nostru, Clientul face o ofertă legal obligatorie pentru un contract către SC. Un Acord va exista numai dacă SC acceptă să urmărească Revendicarea Clientului.

3.2. Clientul garantează că Reclamația nu a fost atribuită unei terțe părți și că nu există nicio dispută legală în curs sau se așteaptă între Client și compania aeriană în aceeași chestiune. După semnarea împuternicirii, Clientul este de acord să nu desemneze alte părți pentru a urmări Reclamația și nici să o cedeze altcuiva decât SC. Orice angajamente sau misiuni existente, dacă există, trebuie să fie anulate înainte de semnarea împuternicirii.

3.3. Acordul încetează atunci când:

3.3.1. Compensația a fost plătită integral către SC de către compania aeriană și partea convenită din Compensație a fost transferată Clientului după deducerea tuturor taxelor aplicabile,

3.3.2. Despăgubirea a fost plătită integral Clientului de către compania aeriană, iar Clientul a plătit SC Comisiei SC sau

3.3.3. SC a stabilit că Reclamația nu trebuie urmărită după efectuarea unei analize aprofundate a cazului și a informat Clientul că o astfel de Revendicare nu va fi urmărită.

3.4. Clientul recunoaște că este singura decizie a SC să accepte orice ofertă de decontare a Companiei Aeriene.

3.5. Clientul va fi responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate în cazul reclamațiilor depuse în numele unei terțe părți.

3.6. Răspunderea SC este exclusă dacă Clientul a furnizat informații false, inexacte sau incomplete, mai ales dacă informațiile terțului au fost furnizate fără acordul terțului.

3.7. Clientul este responsabil pentru consecințele datorate informațiilor inexacte, false, incomplete sau înșelătoare.

3.8. SC își rezervă dreptul de a suspenda Serviciul în întregime sau parțial.

4. Servicii

4.1. SC se ocupă de aplicarea cu succes a unei compensații pentru pasagerii aerieni în baza Regulamentului European 261/2004.

4.2. Pentru a asigura despăgubirea de la compania aeriană, SC va folosi informații din bazele de date de zboruri și va încerca să ajungă la un acord cu compania aeriană în afara sălii de judecată. În cazul în care eforturile SC de a acorda compensația Clientului rămân nereușite, SC poate recomanda Clientului angajarea unui avocat contractual care ar putea recupera compensația.

4.3. Valoarea compensației calculată în calculatorul online de pe SC nu este o ofertă legală obligatorie pentru un contract. Prețul serviciilor SC este dedus din suma despăgubirii plătite de compania aeriană în cazul executării cu succes a creanței.

4.4. Pentru a urmări Reclamația cu succes, SC are nevoie de Procura semnată a Clientului, care este și o Cesiune de creanțe, pe care Clientul o poate trimite SC prin formularul web.

4.5. În cazurile de informații incorecte și comportament fraudulent, cum ar fi plasarea unei semnături invalide sau falsificate, SC își rezervă dreptul de a rezilia Acordul cu efect imediat și fără notificare prealabilă. În cazul în care Contractul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, Clientul nu va avea niciun drept la despăgubiri de nici un fel.

5. Plată și comision

5.1. SC primește comision numai dacă cererea este executată cu succes. În cazul lipsei unei compensații pentru Client, Clientul nu este obligat să plătească pentru eforturile și serviciile SC.

5.2. Comisionul SC bazat pe succes este de 25% (inclusiv TVA) care este deductibil din suma totală a compensației acordate de compania aeriană. În cazurile în care Clientul este îndrumat către SC de către un partener terț, tariful poate fi diferit așa cum este specificat în Termenii de utilizare a partenerului.

5.3. În cazul unei proceduri judiciare care decide ca Clientul să primească doar o parte din despăgubire, SC își deduce comisionul numai din această sumă și nu din suma integrală care a fost pretinsă în fața instanței.

5.4. SC este obligată să transfere partea rămasă din compensația primită de la Companiile aeriene în termen de 14 zile lucrătoare către Client de la data primirii informațiilor despre contul bancar de la Client.

5.5. Clientul este obligat să partajeze detalii bancare cu SC, astfel încât o tranzacție să poată fi executată. Toate plățile vor fi trimise în EUR sau în moneda în care plata a fost primită de SC. SC are permisiunea de a deduce costul tranzacției din compensația primită în plus față de comisionul bazat pe succes.

5.6. În cazul în care Despăgubirea este primită integral de către Client, Clientul este obligat să transfere Comisia SC fără întârziere. Dacă Clientul primește plăți directe sau orice altă compensație de la compania aeriană după încheierea Contractului, Clientul va fi obligat să informeze SC fără întârziere.

5.7. Dacă Clientul a depus pretenții în numele altor persoane decât Clientul, atunci SC va presupune că Clientul are permisiunea irevocabilă de la persoanele fizice pentru a primi plăți compensatorii în numele lor.

5.8. SC are dreptul să păstreze suma totală a compensației primite de la compania aeriană dacă Clientul nu este contactat prin e-mailul furnizat sau dacă Clientul nu răspunde sau dacă Clientul nu furnizează detalii pentru transfer. Despăgubirea nerevendicată devine proprietatea SC după 90 de zile de la data plății de către compania aeriană.

5.9. SC nu este răspunzătoare pentru erorile datorate unui cont bancar greșit furnizat de Client. SC nu va fi răspunzătoare pentru nicio acțiune datorată unor astfel de erori.

5.10. În cazul în care Compania Aeriană rambursează cererea conform Contractului cu cheltuieli suplimentare, suma totală a cheltuielilor suplimentare va fi proprietatea SC.

6. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1. Clientul are dreptul de a vizita paginile de pe site-ul SC și de a face oferte pentru încheierea unui acord cu SC.

6.2. Clientul are dreptul de a primi informații despre starea propriului caz prin intermediul profilului de utilizator de pe site.

6.3. Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru protejarea numelui de utilizator și a parolei de către terți. Clientul are responsabilitatea de a informa imediat SC în cazul în care o încălcare a confidențialității pe site-ul web vine în atenție, astfel încât SC să poată lua toate măsurile necesare pentru a securiza contul.

6.4. Clientul este obligat să ajute la executarea revendicării prin acțiuni precum furnizarea informațiilor proprii de zbor, bilete, informații despre rezervare către SC. Clientul este obligat să transmită fiecare informație relevantă care poate influența propria revendicare. Clientul este obligat să informeze imediat SC dacă compania aeriană încearcă să contacteze direct sau trimite un voucher ca formă de compensare.

6.5. După încheierea unui acord cu SC, Clientul este obligat să se abțină de la utilizarea oricăror alte companii sau agenți care oferă aceleași servicii ca și SC. Clientul este obligat să evite orice acțiune individuală ulterioară împotriva companiei aeriene. Dacă Clientul dorește să întreprindă o astfel de acțiune, aceasta poate avea loc numai după consultarea cu SC.

7. Drepturile și obligațiile SC

7.1. SC are dreptul de a refuza încheierea unui acord cu un Client care a îndreptat o cerere către SC.

7.2. Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate pot fi modificate în orice moment de către SC. SC are obligația de a notifica toți Clienții și utilizatorii cu privire la modificări prin publicarea informațiilor despre modificare într-un loc vizibil pe site și acordând Clienților un timp de 30 de zile pentru a lua act de modificări.

7.3. SC își rezervă dreptul de a restricționa accesul la site pentru utilizatori, precum și de a modifica sau întrerupe unele dintre serviciile sale.

7.4. SC își rezervă dreptul de a rezilia serviciile sale către un Client în cazul în care Clientul încalcă obligațiile sale reglementate în Secțiunea 6. din Termenii de utilizare.

8. Dreptul consumatorului de revocare și politica de anulare

8.1. Fiecare Client care a încheiat un acord cu SC are dreptul de revocare a serviciilor fără a fi nevoie să precizeze vreun motiv în termen de 14 zile de la încheierea acordului, cu condiția ca acordul să nu fi fost executat integral sau parțial. Retragerea poate fi transmisă SC în orice formă scrisă (scrisoare, e-mail) și nu trebuie să fie formală.

8.2. Clientul nu are dreptul de a rezilia contractul dacă acesta a fost executat integral sau parțial.

8.3. În cazul în care un Client dorește să rezilieze contractul SC după perioada de anulare de 14 zile, se va percepe o taxă de administrare de 150 EUR/persoană (inclusiv TVA).

9. Dispoziții finale

9.1. Termenii de utilizare sunt guvernați de legea Ungariei, în toate cazurile se aplică jurisdicția tribunalului din Budapesta.

9.2. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta în niciun fel valabilitatea prevederilor rămase.

9.3. Drepturile și obligațiile legate în întregime sau parțial de orice Revendicare depusă pot fi transferate fără restricții de către SC oricărei entități și terților.

9.4. Versiunea în limba engleză a acestor Termeni va prevala în caz de inconsecvență cu orice altă versiune lingvistică.

9.5. Regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt definite în Declarația de confidențialitate.

Ultima modificare: 01.12.2018