ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LÉGI UTASOK KÁRTALANÍTÁS IRÁNTI KÖVETELÉSEINEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

Otron cPlc (a továbbiakban: Társaság), székhely: Unit 65968, PO Box 6945, London, W1A 6US az alábbi feltételekkel nyújtja elektronikus szolgáltatásait.

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN HASZNÁLT FOGALMAK

Légi utas: az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező Utas, akit jelen Általános Szerződési Feltételek szerint kár ért, és aki a 261/2004 EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanítás iránti követelését (továbbiakban: Követelés) a Társaság közreműködésével kívánja érvényesíteni.

Légitársaság: a Légi utas által megadott információ alapján a 261/2004 EK rendelet 7. cikke szerint kártalanítás megfizetésére kötelezett járatot üzemeltető légifuvarozó.

SSL Protokoll – titkosított adatok biztonságos továbbítására tervezett protokoll;

Ügyfél bankja – az a b5ank, ahova a Társaság a kifizetéseket teljesíti.

Cookie-k – webszerver által küldött kis, szöveges fájlok, amiket Ügyfél merevlemeze eltárol;

Igénybejelentő űrlap – Ügyfél által az interneten vagy a Társaság információs vonalán beküldött elektronikus igénylés;

2. TÁRGY

2.1. Jelen Szerződési feltételek a következőket szabályozzák:

a. elektronikus szolgáltatások típusa és köre;

b. a Társaság által használt IKT rendszerrel való integrációhoz szükséges műszaki feltételek;

c. Weboldalra, információs vonalra és a Társaság szolgáltatásaira vonatkozó általános használati feltételek;

d. követeléskezelési folyamat és szerződés végrehajtása;

e. szerződés feltételei;

f. panaszkezelési eljárás;

g. személyes adatok kezelésének szabályai;

2.2. A Szerződési feltételek a weboldalon vagy az információs vonalon benyújtott és megkötött Igénybejelentésekre vonatkoznak.

2.3. Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar PTK hatályos jogszabályok a mérvadók.

3. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSA ÉS KÖRE

3.1 A Társaság a következő elektronikus szolgáltatásokat nyújtja a légi fuvarozókkal szembeni kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban:

a. információ biztosítása az elérhető kártérítésekről;

b. igénybejelentő űrlap benyújtásának lehetősége;

c. az igény jogosságának vizsgálata az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (a továbbiakban: „261/2004/EK Rendelet”) szerint.

d. közreműködés a jogos kártérítési igény érvényesítésében.

3.2. Az Ügyfelek számára elérhető termékekről szóló információ a Társaság weboldalán és a Társaság információs vonalán elérhető.

4. WEBOLDALRA, INFORMÁCIÓS VONALRA ÉS A TÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

4.1. Ügyfél a Társaság weboldalát és információs vonalát a Szerződési feltételeknek, a hatályos jogszabályoknak, és az internet használatára vonatkozó általános feltételeknek megfelelően használja, különös tekintettel arra, hogy harmadik fél jogait, vagy a Társaság jogait és érdekeit ne sértse.

4.2. A Szerződési feltételek a Szerződés megkötése előtt az Ügyfelek számára ingyenesen elérhetők. Az ügyfél köteles elolvasni a Szerződési feltételeket.

4.3. A Társaság weboldalának és információs vonalának használatával az Ügyfél a Szerződési feltételeket teljességében elfogadja.

4.4. A Szerződési feltételeket csak 18 év feletti Ügyfél fogadhatja el, és léphet szerződéses viszonyba a Társasággal.

4.5. Amennyiben az Ügyfél harmadik fél nevében nyújt be igényt, a felhasználó felelőssége a harmadik fél képviseletére vonatkozó megfelelő felhatalmazás megszerzése.

4.6. Az Ügyfél köteles felelősséget vállalni az általa megadott információk pontosságáért, harmadik fél nevében benyújtott igények esetén is.

4.7. Törvénytelen, tisztességtelen, hamis vagy félrevezető információ megadása tilos.

4.8. A Társaság felelőssége kizárva, amennyiben az Ügyfél hamis, pontatlan vagy hiányos információt adott meg, különösen ha a harmadik fél adatait a harmadik fél beleegyezése nélküli megadta.

4.9. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a pontatlan, hamis, nem teljes vagy félrevezető információ megadásáért.

4.10. A Szerződési feltételeket megszegő ügyfelek hozzáférését a Társaság weboldalaihoz a Társaság korlátozhatja.

4.11. Az Ügyfél igénybejelentését követően 14 napon belül felmondhatja a Szerződést, amennyiben a Szerződés teljesítése sem részben sem egészében nem valósult meg. A 14 napon túli, vagy a részben teljesített szerződés felmondási díja bruttó 60 EUR.

4.12. A Társaság nem vállal felelősséget az Ügyfél által használt számítástechnikai eszköz semmilyen műszaki problémájáért vagy korlátozásáért, amely miatt Ügyfél számára a weboldal vagy a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások használata lehetetlenné vagy nehézzé válik.

4.13. A Társaság fenntartja a jogot, hogy akár részben vagy egészben, a Szolgáltatást felfüggessze.

5. KÖVETELÉSKEZELÉSI FOLYAMAT ÉS SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA

5.1. Az Igénybejelentő űrlaphoz való hozzáférés kötelezettséget nem eredményez, és nem értelmezhető Szerződésként, vagy szerződéskötésre való felhívásként, ajánlatként. Az Igénybejelentő űrlap benyújtása díjmentes.

5.2. Az Igénybejelentő űrlap benyújtásával az Ügyfél tudomásul veszi és kijelenti, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a Társasággal szerződéses viszonyba lépjen, vagy harmadik felet a Társaság előtt képviseljen.

5.3. A Szerződés akkor lép hatályba, amikor a benyújtott igényt a Társaság elektronikus üzenetben kifejezetten visszaigazolta, vagy az igény végrehajtását megkezde. A Társaság fenntartja a jogot az igény indoklás nélküli elutasítására.

5.4. A benyújtott igény igazolásához szükséges minden információt és fájlt vagy a weboldalon keresztül kell feltölteni, vagy a Társaság információs vonalon keresztül kell megadni, vagy a Társaság e-mail címre kell elküldeni.

5.5. A Szerződés hatályba lépésekor az Ügyfél köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minden dokumentum eredeti példányát a Társaság kérésére rendelkezésre bocsátani.

5.6. Abban az esetben, ha nem tudja a Társaság által kért eredeti dokumentumokat vagy információt rendelkezésre bocsátani, és ezek hiánya az ügy folytatását ellehetetleníti, a Társaság jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani az Ügyfélnek küldött írásos értesítéssel, e-mailben vagy postán, valamint fenntartja a jogot, hogy a teljesítés elmaradása miatt Ügyféltől adminisztratív költségeinek fedezetére kártérítést követeljen.

5.7. A Társaság az Ügyfél nevében történő eljárásra feljogosító aláírt meghatalmazás szkennelt másolatának átvételét követően lépéseket tesz az Ügyfél kárigényének kielégítésére.

6. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE

6.1. A Szerződés mindaddig érvényben marad, amíg a kártérítési igény kifizetésre kerül

6.2. A szerződés teljesítése során, a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az ügy kezelésében oly módon jár el, ami az Ügyfélnek a lehető legmagasabb mértékű kártérítést tesz lehetővé a legrövidebb időn belül, továbbá vállalja, hogy:

a. a Légitársasággal szembeni kártérítési igény lehetséges tényszerű alapjának és jogalapjának professzionális jogi elemzését végrehajtja;

b. tájékoztatja az Ügyfelet a Szerződés teljesítésével kapcsolatban. Az Ügyfél beleegyezik, hogy az üggyel kapcsolatos minden kommunikáció a Társaságtól vagy a vele kapcsolatban álló ügyvédi irodától elektronikus úton érkezik.

6.3. Amennyiben a Légitársaság elmulasztja megfizetni a jogos kártérítést vagy elfogadható ajánlatot adni a megadott határidőn belül, a Társaság jogosult bírósági vagy közigazgatási eljárást kezdeményezni a fizetendő kártérítés behajtása érdekében.

7. A SZERZŐDÉS TELJESíTÉSE

7.1. A Társaság kötelezettséget vállal, hogy a megszerzett kártérítést a saját javadalmazásával csökkentett összegét, a Társaság számláján történő jóváírását követő 14 munkanappal az Ügyfél számára az Ügyfél által megjelölt bankszámlára átutalja.

7.2. A Szerződés teljesítésének figyelembe vételével a Társaság jutalék alapú javadalmazásban részesül (a továbbiakban: „jutalék”), melynek mértéke:

a. bruttó 25% - tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), ha a kártérítést a Légitársaság kifizeti. Abban az esetben, ha az Ügyfél harmadik fél Partner ajánlásával nyújtotta be a kártérítési igényét úgy a jutalék mértéke az ajánló Partner Általános Szerződési Feltételeiben kerül meghatározásra.

7.3. Ha a Légitársaság a Szerződés tárgyául szolgáló igényt a járulékos kiadásokkal együtt téríti meg, úgy a járulékos kiadások teljes összege a Társaságot illeti meg.

7.4. Amennyiben a rendelkezésekkel ellentétben a kártérítés összegét közvetlenül az Ügyfél, vagy az Ügyfél jegyének a szponzora számára fizetik ki, úgy az Ügyfél vállalja, hogy erről haladéktalanul értesíti a Társaságot és a kártérítés kifizetését követő 7 munkanapon belül átutalja a Társaság bankszámlájára a 7.2. alapján fizetendő szolgáltatási díjat.

7.5. Függetlenül attól, hogy a Légitársaság milyen pénznemben utalja át az összeget, a Társaság a kártérítés fent meghatározott összegét euróban vagy az érkezett utalás devizájában fizeti ki az Ügyfél részére. Az egyértelműség kedvéért és a később felmerülő félreértések elhárítása céljából a Társaságnak nincs semmilyen befolyása a devizaárfolyam alakulására a fogadott és a küldött átutalásokban.

7.6. A bejövő és a kimenő utalások költségét az Ügyfél kártérítésének összegéből jogosult levonni a Társaság.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Az Ügyfél kijelenti és tanúsítja, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésekor harmadik felet ugyanabban az ügyben nem bízott meg, és nem fog megbízni.

8.2. Az Ügyfél kijelenti és tanúsítja, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésekor nem nyújtott be a Légitársaságnak kártérítési igényt a Szerződés alapján.

9. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

9.1. A Társaság és az Ügyfél a következő módokon mondhatják fel a Szerződést:

a. A Társaság jogosult felmondani a Szerződést, amennyiben úgy találja, hogy nincs meg a kellő tényszerű és/vagy jogi alap a Szerződés tárgyának teljesítésére. Ebben az esetben a Társaság nem számít fel Ügyfélnek semmilyen költséget.

b. A Társaság jogosult felmondani a Szerződést, amennyiben úgy találja, hogy az Ügyfél által a Szerződés alapján közölt bármelyik információ hamis, vagy amennyiben az Ügyfél a megadott határidőn belül elmulasztja átadni a Társaság által kért bármelyik dokumentumot vagy információt;

c. Az Ügyfél igénybejelentését követően 14 napon belül felmondhatja a Szerződést, amennyiben a Szerződés teljesítése sem részben sem egészében nem valósult meg. A 14 napon túli, vagy a részben teljesített szerződés felmondási díja 60 EUR.

10. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

10.1. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden esetleges panaszt Ügyfél a Társaság címére küldi ajánlott levélben.

10.2. A Társaság kivizsgálja az Ügyfél panaszát és 14 napon belül írásban válaszol.

10.3. Nem tehető panasz a Szolgáltatás használatával kapcsolatba hozható hibá, hiányosságok vagy rendellenességek esetén, ha azok a következőkből erednek:

a. Az Ügyfél által vétett hibák és tévedések;

b. A böngésző vagy távközlési kapcsolat nem megfelelő működése;

c. Az Ügyfél távközlési kapcsolatának elégtelen kapacitása vagy bitrátája;

d. A harmadik felek cselekedetei, melyek iránt a Társaság nem vállal felelősséget.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 A Szerződési feltételek a weboldalon történő megjelenésükkel egyidőben lépnek hatályba, és ezt követően a Társaság szerződéseire érvényesek.

11.2. A Társaság fenntartja a jogot a Szerződési feltételek módosítására. A Szerződési feltételek bármely módosítása kizárólag ezen módosítások hatályba lépése után kötött Szerződésekre érvényes.

11.3. Amennyiben jelen Szerződési feltételek bármelyik rendelkezése semmissé, jogszabályba ütközővé vagy végrehajthatatlanná válik, az nem érinti a Szerződési feltételek többi rendelkezését.

11.4. Jelen Szerződési feltételek alkotják az Ügyfél és a Társaság között létrejött teljes Szerződést, a weboldal Ügyfél általi használatára és az igények benyújtására vonatkozóan.

11.5. A Szerződési feltételek esetén a magyar az irányadó jog, és minden ez alapján felmerülő jogvita esetén a magyar bíróságok joghatósága érvényes.

11.6. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatvédelmi tájékoztató határozza meg.

11.7. Az Ügyfél a kártérítési igény weboldalon vagy a Társaság információs vonalon történő benyújtásával egyidőben, a személyes adatainak az Ajánló személynek történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ajánló személy az ügy végleges rendezéséről tájékoztatást kapjon.

A jelen Szerződési feltételek alkotják az Ügyfél és a Társaság között létrejött Szerződést. A kártérítési igény a Társaság weboldalán és információs vonalán történő benyújtásával az Ügyfél tudomásul veszi és megerősíti, hogy a Szerződési feltételeket megértette és elfogadja.

ÁSZF ÉRVÉNYES 2018. 11. 09.-től.