ADATKEZELÉSI TÁKÉKOZTATÓ

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI

Otron cPlc Unit 65968, PO Box 6945, London, W1A 6US.

Honlap: https://secretclaims.com

Elérhetőség: +442045772558

 

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Társaság által nyújtott online szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV )

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: Rendelet, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf)

* az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

* az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: EK Rendelet)

* az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).

 

3. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az adatait kizárólag az EK Rendelet alapján Önt megillető kártalanítás érvényesítése érdekében kezeljük. Az adatai kizárólag úgy kerülnek a Társaságunk kezelésébe, hogy azokat Ön a honlapunkon keresztül önként megadja. A Társaság regisztráció jogcímén nem kezeli a személyes adatait. Személyes adatai kezelésére tehát csak akkor kerül sor, amennyiben Ön az EK Rendelet szerinti kártalanítási követelését Társaságunk segítségével érvényesíteni kívánja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kártalanítási követelés érvényesítése céljából előfordulhat, hogy személyes adatait harmadik országba kell továbbítanunk.

Ön bármikor és ellenszolgáltatás nélkül jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, megilleti a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jog, valamint amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai nem a Rendeletnek megfelelően kezeljük, joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

4. A TÁRSASÁG ÁLTAL A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

4.1. A KÁRTALANÍTÁSI KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ ÜGYINDÍTÁS SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

Nyilvántartás megnevezése

 

Személyes adatok köre

 

Adatkezelés célja

 

Adatkezelés jogalapja

 

Ügyindítás

 

 

 

 

 

Vezetéknév és utónév

 

Kártalanításra jogosult azonosítása

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Anyja leánykori neve

Kártalanításra jogosult azonosítása

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Cím (ország, város, irányítószám, közterület neve, száma)

Kártalanításra jogosult azonosítása, iratküldés, követelés érvényesítés

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Születési hely (ország, város)

Kártalanításra jogosult azonosítása

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Születési idő

Kártalanításra jogosult azonosítása

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Személyi azonosító okmány típusa és száma

Kártalanításra jogosult azonosítása

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

E-mail cím

Kapcsolattartás

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Telefonszám

Kapcsolattartás

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Foglalási szám

Kártalanítási követelés érvényesítése

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Járatszám

Kártalanítási követelés érvényesítése

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Járat datum

Kártalanítási követelés érvényesítése

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Jegyszám

Kártalanítási követelés érvényesítése

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Járatszám, járat indulási és érkezési időpontja

Kártalanítási követelés érvényesítése

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Törvényes képviselő neve, anyja leánykori neve, lakcíme (ország, város, irányítószám, közterület neve, száma, születési helye (ország, város), személyazonosító okmány típusa, száma

18 éven aluli javára járó kártalanítás esetén a képviselethez szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont.

Ügylezárás

Bankszámlaszám

Kártalanítás kifizetéséhez nélkülözhetetlenül szükséges

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

4.1.1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja. Ahhoz, hogy az Ön nevében és képviseletében a légitársasággal szemben el tudjunk járni, Ön és a Társaságunk szerződést köt. A Rendelet 6. cikk b) pontja szerint Társaságunk a szerződés teljesítése érdekében jogosult a személyes adatait kezelni.

 

4.1.2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Társaságunk a megadott járatszám és dátum segítségével ellenőrzi, hogy az EK Rendelet alapján jár-e a kártalanítás. Amennyiben Ön nem jogosult a kártalanítási követelésre, ennek alapjául szolgáló okok és tények Társaságunk tudomására jutásától számított 24 hónap elteltével személyes adatait töröljük. Amennyiben Ön jogosult a kártalanítási követelésre személyes adatait a követelés érvényesíthetőségének elévüléséig, de legfeljebb a követelés légitársaság általi kifizetésétől 24 hónap elteltével töröljük.

 

4.2. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Jogában áll hozzáférni az adataihoz és jogában áll azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását vagy tiltását kérni. Jogai gyakorlása érdekében, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a megadott elérhetőségek egyikén. A Társaságunk számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, Társaságunk tájékoztatja Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani.

 

4.2.1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást jelent. Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a Társaságunk részére megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg.

 

4.2.2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Társaságunk a személyes adatokat a tájékoztatás nyújtás vagy panasszal kapcsolatos válaszunk Társaságunk általi megküldését követő 2 évig kezeli. Amennyiben a panasszal kapcsolatban a Hatóság vagy bíróság előtt eljárás indul, a hatósági ill. bírósági eljárás jogerős lezárásáig kezeljük a személyes adatait.

 

5. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

5.1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE

A megadott személyes adatokhoz a Társaság alkalmazottai, így például az ügyvitellel foglalkozó munkatársak férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az adataihoz a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló ügyvédi irodák, kártérítési vállalatok akik a követelés érvényesítése esetén a Társaságunkat segítik.

 

5.2. ADATTOVÁBBÍTÁS

A követelése légitársasággal szembeni érvényesítése céljából a személyes adatai közül az nevét, anyja leánykori nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, a személyi azonosító okmánya másolatát, számát és típusát, a foglalási számot, a beszállókártya másolatát és a jegyéken másolatát, valamint a járatszámot és a járat indulási és érkezési időpontját továbbítjuk az 5.1 pontban szerint, a légitársaságnak, jogi eljárás esetén a bíróságnak, vagy hatóságoknak.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait harmadik országba is továbbíthatjuk, amennyiben a légitársaság székhelye, vagy a követelés jogi érvényesítése céljából ez szükséges. Az Adatkezelési Tájékoztatónk elfogadásával Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.

Felhívjuk az Ön figyelmét, amennyiben a légitársaság székhelye, vagy az Ön követelése jogi érvényesítése során eljáró bíróság vagy más hatóság székhelye olyan országban található, amely az Európai Bizottság által közzétett listán nem szerepel, ilyen országba történő adattovábbítás esetén az Ön számára a Rendeletben biztosított, az adatvédelemmel kapcsolatos jogai nem feltétlenül érvényesülhetnek, amelyből eredő kockázatra az Ön figyelmét ezúton felhívjuk.

 

5.3. ADATFELDOLGOZÓ

Nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

Társaságunk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a Rendeletben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Társaságunk a személyes adatait a kártérítési ügyvitel keretében a Társaságunkkal szerződésben álló könyvelést, jogi képviseletek, kártérítési ügyintézést, szerver hosting szolgáltatást és szerver karbantartási szolgáltatás ellátó harmadik feleknek továbbíthat.

 

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül–ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott–bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira nézve.

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy az adatfeldolgozó jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a személyes adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük.

Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha a Társaságunk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.

 

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

7.1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VAGY TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

➢ milyen személyes adatait,

➢ milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Társaság,

➢ ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Társaságunk, azok milyen forrásból származnak,

➢ mennyi ideig kezeli a személyes adatokat a Társaság, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Társaságunk,

➢ mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,

➢ azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

➢ az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

➢ az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

➢ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait a Társaság közölte, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül, az Ön által megadott e-mail címre, díjmentesen teljesíti.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, Társaságunk jogosult:

➢ megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy

➢ díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja.

Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább egy alkalommal már tájékoztattuk a fenti adatokról, tényekről, és a Társaságunk tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésünk jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Társaságunk csak írásban fogadhat el tájékoztatás kérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e.

 

7.2. ADATOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például ha megváltoztathatja az e-mail címét vagy módosul a lakcíme). A Társaság a kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Társaság a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Társaságunk adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy Társaságunk a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségünkre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra. A kiegészítő nyilatkozat alapján Társaságunk késedelem nélkül kiegészíti az Ön személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.

A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

7.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha az adat az Ön kártalanítási követelése mint jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Az Interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is - amennyiben azt Ön a Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette - az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse.

Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

7.4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatai kezelésének a korlátozását. Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.

A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges.

 

7.5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van ahhoz, hogy a számunkra rendelkezésre bocsátott személyes adatait olyan formátumban megkapja, ami alkalmas arra, hogy Ön azokat továbbítani tudja géppel olvasható formában.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Rendelet és az Adatvédelmi Biztos 2017. évi jelentése értelmében az adatkezelőknek nem kötelességük az adathordozhatóságot lehetővé tevő formátumok kifejlesztése, és egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket bevezetni vagy fenntartani. Az érintett akkor jogosult arra, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

 

7.6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a Társaságunk felhasználhatja üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt továbbítja.

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt szeretné, hogy a Társaságunk a személyes adatait ezen célokra ne használhassa.

 

7.7. A GYERMEKEK JOGAINAK KIEMELT VÉDELME

Társaságunk a tevékenység jellegénél fogva gyermekek személyes adatait is kezeli. Tájékoztatjuk, hogy gyermeknek a 16 évesnél fiatalabb gyermek minősül a Rendelet értelmében. Társaságunk a követelések érvényesítésére vonatkozó jogszabályok alapján kiskorúnak tekinti a 18 évnél fiatalabb gyermeket. Ennek értelmében, ha 18 évesnél fiatalabb ügyfél, azaz gyermek személyes adata kerül a Társaság által kezelt adatok közé, a Társaság a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő kifejezett hozzájárulását kéri.

 

8. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Társaságunk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk.

Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax szám: +36 (1) 391-1410

Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Társaságunk ellen. A per elbírálása a Társaság székhelye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNK ELÉRHETŐSÉGE

Az adatkezelési tájékoztatónk a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott honlapunk nyitóoldalán elektronikusan folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Az Ön adatai felvételére kizárólag a honlapon keresztül, Ön által történő rögzítéssel kerülnek a Társaságunk kezelésébe.

Ennek ellenére, amennyiben Ön telefonon keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk az adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:

➢ tevékenységünk során adatkezelésre kerül sor, melynek során

➢ milyen adatokat

➢ meddig

➢ milyen célból tárolunk, valamint

➢ az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

 

10. SAJÁTOS HELYZETŰ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA

Arra törekszünk, hogy Társaságunk munkáját áthassa az emberség, empátia és együttműködés. Ennek érdekében az idős, vagy látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga csökkent képességgel rendelkező ügyfeleink számára minden körülmény között biztosítjuk az adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt akadály nélkül megismerhessék.

Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken szíveskedjenek speciális igényeikről tájékoztatni bennünket. Kéréseiket a lehető leghamarabb, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk teljesíteni.

 

11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA

Társaságunk évenként felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.

Jelen adatkezelési útmutató 2018. november 9. napján lép hatályba.

Következő felülvizsgálat időpontja. 2019. november 9. napja.